Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van De Sleutel Zorg (https://www.desleutelzorg.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van De Sleutel Zorg betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van De Sleutel Zorg.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Sleutel Zorg berusten bij De Sleutel Zorg . Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Sleutel Zorg is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan De Sleutel Zorg , info@desleutelzorg.nl.

Privacyverklaring

Algemeen

De Sleutel Zorg, gevestigd op de Limiet 15-C, 4131RN, te Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Gebruikers van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijken in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn Wendy Uijtewaal en Ronald van der Meulen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76870154.

De privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten als ook op enig bezoek aan De Sleutel Zorg mede ook bezoek aan de website.

In deze privacyverklaring informeert De Sleutel Zorg u over de wijze waarop De Sleutel Zorg persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden zij dit doen en wat uw rechten zijn.

Contactgegevens

De Sleutel Zorg

Functionarissen gegevensbescherming: Wendy Uijtewaal en Ronald van der Meulen

Bel: 06- 27287862

Mail: info@desleutelzorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

De Sleutel Zorg verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie direct of indirect een relatie hebben. Zoals bijvoorbeeld, cliënten, stagiaires.

De persoonsgegeven die wij verwerken zijn de persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer. Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens) en specifieke gegevens die te maken hebben met de zorginhoud.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@desleutelzorg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens

De Sleutel Zorg gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening; het in uitvoering geven aan de hulpvraag en de factuuradministratie. De Sleutel Zorg gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u ons uw persoonlijke gegevens geeft, telefonische, per mail, via de website of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens verwijderd.

Verwerkings persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal De Sleutel Zorg over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contact gegevens. Dit zijn de gegevens betreffende informatie over de hulpvraag en het doel van de begeleiding gedurende de zorgovereenkomst. De Sleutel Zorg gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en het geven van uitvoering aan de hulpvraag.

In het kader van de zorgovereenkomst kan het noodzakelijk zijn dat De Sleutel Zorg bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen of andere instanties. Voor het verstrekken van informatie over persoonsgegevens vraagt De Sleutel Zorg toestemming. Mocht deze derde partij de rol van verwerker innemen, dan draagt De Sleutel Zorg er zorg voor dat er een verwerkingsovereenkomst conform AVG is afgesloten.

Persoonsgegevens worden enkel gedeeld wanneer hier een geldige grondslag en doel voor bestaat, welke (in)direct in een relatie staat tot het verlenen van de overeengekomen huidige dienstverlening.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens dus niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt , of er een gerechtelijk bevel is.

Bewaartermijnen

De Sleutel Zorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de de verwerking. De Sleutel Zorg houdt zich uiteraard wel aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet De Sleutel Zorg van de Belastingdienst factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan een half jaar na afsluiting van het begeleidingstraject bewaard en verwijderd of vernietigd.

Gebruik website

De Sleutel Zorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging:

De Sleutel Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang tot hebben. Indien er bijvoorbeeld door diefstal, inbraak of brand een risico is geweest dat informatie onbedoeld bij derden terecht is gekomen, is De Sleutel Zorg verplicht om deze ‘Datalek’ binnen 72 uur te melden bij http://datalekken.autoriteitpersoonsgegegevens.nl

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@desleutelzorg.nl.

Rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Sleutel Zorg. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

Klacht en vraag:

Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring of verwerking van uw persoonsgegevens door de De Sleutel Zorg, kunt u contact met ons opnemen.

Daarnaast wil De Sleutel Zorg u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen:

Het kan voorkomen dat de De Sleutel Zorg de privacyverklaring in de toekomst wijzigt, op onze website www.desleutelzorg.nl vindt u steeds de meest actuele privacyverklaring.

Privacyverklaring opgesteld versie 1, 01-09-2022

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van De Sleutel Zorg geeft De Sleutel Zorg geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van De Sleutel Zorg.
De Sleutel Zorg  kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van De Sleutel Zorg , de onmogelijkheid de website van De Sleutel Zorg te gebruiken, uit de levering van diensten door De Sleutel Zorg of het gebrek aan levering van diensten door De Sleutel Zorg.

Wijzigingen

De inhoud van de website van De Sleutel Zorg wordt regelmatig bijgewerkt. De Sleutel Zorg behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van De Sleutel Zorg te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 28 maart 2022.